พระนิชิเรนไดโชนินในภาพ : พระนิชิเรนไดโชนิน

พุทธศาสนานั้นถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกโดยพระศากยมุนีพุทธะในอินเดียประมาณ 3,000 ปีก่อน ในช่วง 40 ปีแรกของคำสอนของพระองค์ได้ทรงเทศนาคำสอนต่างๆมากมาย เพื่อหยุดยั้งการแบ่งแยกเพศ, การแบ่งชนชั้นในอินเดีย ด้วยคำสอนมากมาย อาทิเช่น อริยสัจ 4, มรรค 8 รวมไปถึงการเทศนาสั่งสอนถึงเรื่องราวพระพุทธะองค์อื่นๆ เช่น พระอมิตภพุทธะ พระไวโรจนพุทธะ เป็นต้น 

ในแปดปีสุดท้ายของพระองค์ พระศากยมุนีพุทธะได้อธิบายถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการปรากฎตัวของพระองค์ซึ่งก็คือ พระสัทธรรมปุณฑริกสูตร เป็นคำสอนสูงสุดที่สามารถทำให้มนุษย์ทุกคนบรรลุพุทธภาวะได้ อีกทั้งพระศากยมุนีก็ยังได้อธิบายถึงการปรากฎตัวของพระพุทธเจ้าองค์แท้จริงแห่งอดีตอันไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดแห่งคุอน คันโจะ นอกจากนี้ช่วงระยะเวลา 2,000 ปีหลังจากการปรินิพพานของพระองค์ โลกจะเข้าสู่ยุคแห่งความชั่วร้ายที่เรียกว่า มัปโป พระศากยมุนีได้พยากรณ์ถึงการปรากฎตัวของบุคคลที่จะสามารถแทนที่พระองค์ บุคคลที่เป็นพระพุทธะแท้จริงแห่งอดีตอันไกลโพ้น ที่จะนำทุกคนในโลกนี้ไปสู่การรู้แจ้งที่แท้จริง หรือพุทธะภาวะ

สองสหัสวรรษ หลังจากการปรินิพพิานของพระศากยมุนีพุทธะ คำสอนของพระศากยมุนีจากอินเดีย ได้เผยแพร่ไปยังประเทศต่างๆ อาทิเช่น จีน ญี่ปุ่น ไทย เกาหลี ล้วนไม่มีพลังพอที่จะช่วยเหลือมนุษย์จากความทุกข์ยากลำบากในยุคปัจจุบันได้อีกต่อไป ในยุคมัปโป ที่ได้ถูกพยากรณ์เอาไว้ในพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรโดยพระศากยมุนีพุทธะ พระนิชิเรนไดโชนิน ได้ปรากฎตัวขึ้นในฐานะผู้ปฏิบัติพระสัทธรรมปุณฑริกสูตรแห่งสกลจักรวาล เพื่อที่จะเผยแผ่หลักธรรมแท้จริง แห่งศาสนาพุทธแท้ กับไดโงะฮนซนแห่ง นัม-เมียวโฮ-เรงเง-เคียว แห่งอดีตอันไกลโพ้น ในฐานะแก่นแท้ของความศรัทธาของเรา

1 ความคิดเห็น:

  1. กระผมศรัทธา นัมเมียวโฮ เร็ง เง เคียว และได้สวดนัมเมียวโฮ เร็ง เง เคียว อยู่เสมอ

    ตอบลบ